Spracovanie a ochrana osobných dát

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25. mája 2018 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenie o Ochrane osobných údajov.

Ak ste návštevníkom našich webových stránok, našim zákazníkom alebo odberateľom newsletterov a noviniek, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).

1. Správca vašich dát

My, ako spoločnosť Vivikon s.r.o. so sídlom: M. Curie Sklodowskej 1512/13 Bratislava 851 04, IČO 46 282 424, nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na emaile info@ledplay.sk. Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame z nasledovných dôvodov:
• Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy.
• Vedenie účtovníctva.
Pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov (fakturačné údaje – paragón).
• Pre marketingové účely – zasielanie newsletterov.
Pre zasielanie obchodných oznámení využívame vašu emailovú adresu vtedy, ak ste našim zákazníkom a ak ste nám udelili súhlas. Kedykoľvek môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
• Cookies – pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu.

3. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje opatrujeme ako keby boli naše vlastné a pristupujeme k nim so všetkou úctou. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame z najväčšej časti vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany. Mimo Európsku úniu sa vaše dáta cez nás nedostanú.

5. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov

– právo na informácie a právo na prístup;
– do 30 dní od vyzvania vám doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo;
– právo na doplnenie a zmenu osobných údajov kedykoľvek o to požiadate;
– právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa nazdávate, že spracovávame vaše nepresné údaje, nazdávate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania;
– právo na výmaz (byť zabudnutý);
– do 30 dní vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému, na základe vašej výzvy, ak nám zákon nestanoví inak (napr. daňové doklady apod.);
– právo na sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom. Ak nás o prípadnom pochybení budete najprv informovať, budeme veľmi radi a radi všetko dáme do poriadku;
– právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení;
– kedykoľvek alebo pri obdržaní akéhokoľvek emailu od nás na jeho konci vždy nájdete možnosť sa z newsletterov odhlásiť.

6. Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.